Query failed: connection to localhost:9312 failed. Minna Book 2 app for iPhone and iPad

Best iPhone and iPad applications on AppsIOS.net
Minna Book 2 1.0 by
UPDATED:
REQUIRES iOS: 4.0 For iDevices: iPhone4, iPadThirdGen4G, iPodTouchFifthGen, iPadMini4G, iPadFourthGen, iPhone4S, iPodTouchThirdGen,
CATEGORY: Book
Price: 19.99$
INSTALL


Đây là ứng dụng dựa trên sách MinnanoNihongo. Giúp các bạn có thể xem, nghe được danh sách từ vựng của 25 bài cuối cũng như có thể kiểm tra các từ mà mình đã học. Hy vọng sẽ giúp ích trong việc học tiếng Nhật của các bạn. CONTENT RATING: Low Maturity SIZE: 33804708 Bytes RATING:
4.8( 38200.7)

Additional information about Minna Book 2

Languages: EN
Apple AppStore ID: 637667509Promo code (Redeem code) for Minna Book 2 application on iTunes store: none